MaterialenNL: Hèt platform voor het Nederlandse materialenveld

30 september 2019

Materialen zijn overal! Daarmee is het huidige materialenveld inherent multidisciplinair en georganiseerd langs meerdere markt- en kennisgebieden. Dit is goed te zien aan de grote diversiteit aan publiek-private samenwerkingsverbanden en platforms die een deel van het materialenonderzoek adresseren. Vaak is het onderzoek complementair aan elkaar, maar soms ook overlappend. Gezien de breedte en diversiteit van het materialenonderzoeksveld is vanuit de topsectoren Chemie, HTSM en Energie de wens gerezen om alle stakeholders op een centrale plek bij elkaar te brengen: MaterialenNL. Het doel van dit nationale platform is de bevordering van kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming in het materialenonderzoeksveld.

De organisatie van MaterialenNL is samengesteld uit een kernteam en een klankbordgroep.

In juli is het kernteam voor het eerst bij elkaar gekomen en zijn er twee belangrijke doelen gesteld voor mei/juni 2020:

  • Het schrijven van het MaterialenNL 2020 rapport. Het rapport zal een nationaal materialenbeeld presenteren dat de wetenschappelijke uitdagingen en innovatieve ontwikkelingen voor het hele materialenveld voor de volgende decennia identificeert. Het rapport geeft een overzicht van de bijdrage van het materialenonderzoek aan het recente missiegerichte innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, vanuit de sterktes van het Nederlandse ecosysteem van fundamenteel tot toegepast onderzoek tegen de achtergrond van internationale trends.
  • Het organiseren van een landelijk materialencongres op 9 juni 2020. Een bijeenkomst met interactieve sessies voor reflectie op het MaterialenNL 2020 rapport en gericht op samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen met deelnemers uit alle hoeken van het materialenveld. Meer info volgt.

Heeft u vragen over MaterialenNL of wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het platform: ga naar de website https://www.materialennl-platform.nl/ of stuur een e-mail naar secretariaat@materialennl-platform.nl.