Milieu & regelgeving

Het doel van deze werkgroep is; Een veilige, efficiënte werkbare regelgeving voor onze leden. Dit realiseren we door het bijhouden en sturing te geven van de ontwikkelingen van relevante regelgevingen.

De PGS 15-2011 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is geactualiseerd, de nieuwe versie http://PGS 15–september 2016

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader hiervan wordt een nieuwe structuur ontwikkeld van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. (PGS) In de PGS Nieuwe Stijl speelt vooral de risicobenadering een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat deze publicaties Nieuwe Stijl eind 2017 gereed zijn.

Publicatie PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’
Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob). Het Bob is het centraal bestuurlijk overleg over vergunningverlening, toezicht en handhaving o.l.v. de Minister van I. en M. Zij stellen de uitgangspunten vast voor de PGS-richtlijnen en zijn dus opdrachtgever van de PGS-beheerorganisatie.

NTA- 9065 ( Nederlandse Technische Afspraak). Momenteel wordt er gewerkt aan een herziening van de NTA- 9065. Dit gaat over luchtkwaliteit, geurmetingen en meten en rekenen aan geurverspreiding. Eind 2016 zal dit waarschijnlijk gereed zijn en kunnen we de belangrijkste wijzigingen in kaart brengen.

Beheersing van de MAC-waarde levert voor zowel bedrijven als werknemers een behoorlijke inspanning op. CompositesNL beschikt over de ‘Leidraad voor de bewaking van beroepsblootstelling aan styreen bij de verwerking van polyesterhars’. Deze leidraad voldoet aan de methodiek beschreven in NEN-EN 689 ‘Werkplekatmosfeer: Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie’ en is als zodanig erkend door de Arbeidsinspectie.

Inmiddels zijn de FAQ’ s tabellen online (zie onderstaand). Deze zijn eveneens op aanvraag bij het verenigingsbureau te verkrijgen zijn. Positieve aanvullende reacties zijn uiteraard altijd welkom.

icon

Uw netwerk uitbreiden, kennis vergroten en groeikansen optimaal benutten?